Oferta Kancelarii Radców Prawnych

Oferta

Bogate doświadczenie i specjalizacja w wybranych dziedzinach prawa, pozwala nam na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów naszych Klientów.

Zakres oferowanych usług:

Obszary specjalizacji:

 • Prowadzenie wszelkich sporów cywilnych i gospodarczych przed sądami I oraz II instancji, a także przed Sądem Najwyższym

Obszary specjalizacji:

 • Wytaczanie procesów o wierzytelności i reprezentowanie (wierzyciela/dłużnika) w sądowym oraz administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • Mediacje z wierzycielami i dłużnikami
 • Zawieranie ugód pozasądowych
 • Odzyskiwanie oraz ochrona majątku w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • Zabezpieczanie wierzyciela na majątku dłużnika

Obszary specjalizacji:

 • Inicjowanie postępowań upadłościowych
 • Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • Reprezentacja Klienta w postępowaniu upadłościowym, w tym czynny udział w organach postępowania upadłościowego
 • Zabezpieczenie majątku i przedsiębiorstwa przed upadłością i w toku upadłości
 • Ochrona członków zarządów spółek przed odpowiedzialnością za długi spółek w razie upadłości

Obszary specjalizacji:

 • Bieżąca obsługa spółek w zakresie pełnego spektrum spraw – opinie, umowy, sprawy sądowe, wpisy do KRS
 • Obsługa korporacyjna – przygotowanie projektów uchwał, weryfikacja sprawozdań, prowadzenie posiedzeń organów spółki
 • Zakładanie i likwidacja spółek
 • Przekształcenia spółek
 • Rozliczenia między wspólnikami

Obszary specjalizacji:

 • Negocjowanie i opiniowanie umów pomiędzy przedsiębiorcami
 • Zabezpieczenie interesów przedsiębiorców w umowach konsumenckich i przygotowanie wzorców umów i regulaminów w obrocie z udziałem konsumentów, reprezentowanie przedsiębiorców przed UOKiK

Obszary specjalizacji:

 • Zabezpieczenie interesów majątkowych Klientów w relacjach małżeńskich
 • Przygotowanie umów między małżonkami, w szczególności rozdzielności majątkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej

Obszary specjalizacji:

 • Obrót nieruchomościami – umowy sprzedaży, zamiany, dożywocie, darowizny, związane z tym zagadnienia podatkowe
 • Księgi wieczyste – wszelkie zagadnienia związane z wpisami, prowadzenie postępowań, badanie ksiąg wieczystych, zapewnienie zgodności wpisów z rzeczywistym stanem prawnym
 • Zabezpieczenia na nieruchomości – hipoteki, przewłaszczenia i inne
 • Audyty stanu prawnego nieruchomości
 • Inne prawa rzeczowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i służebności przesyłu
 • Zasiedzenie nieruchomości – ustalenie przesłanek zasiedzenia i prowadzenie postępowania sądowego
 • Ochrona posiadania nieruchomości
 • Najem i dzierżawa nieruchomości