Oferta

Wynagrodzenie

wynagrodzenie za porady prawne

Wysokość i forma wynagrodzenia ustalana jest w trakcie indywidualnych rozmów
z Klientem.

Ważne informacje

Wynagrodzenie płatne jest z góry, po dokonanej przez Kancelarię wycenie.
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT (aktualnie 23%).

Wynagrodzenie

Wysokość i forma wynagrodzenia ustalana jest w trakcie indywidualnych rozmów z Klientem. Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi doradztwa prawnego może przybrać następujące formy:

  1. Wynagrodzenie wg. stawki godzinowej – stosowane zazwyczaj w przypadkach gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac i ich wymiaru czasowego, np. asystowanie przy negocjacjach umowy.
  2. Wynagrodzenie umowne - ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia za świadczoną usługę prawną, następuje po dokonaniu przez Kancelarię analizy stanu faktycznego, stopnia skomplikowania stanu prawnego sprawy i dostarczonej przez Klienta dokumentacji sprawy. W przypadku wynagrodzenia umownego za prowadzenie spraw sądowych, pewną wskazówkę co do sposobu określenia wysokości tego wynagrodzenia mogą stanowić przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz.1349 z póź.zm.)., z tym zastrzeżeniem, że oprócz wartości przedmiotu sporu wpływ na wysokość wynagrodzenia ma stopień skomplikowania sprawy oraz czas jej trwania.
  3. Wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego – w przypadku stałej obsługi przedsiębiorcy (stała kwota miesięcznego wynagrodzenia zależna od zakresu oraz liczby godzin gwarantowanej Klientowi obsługi prawnej). Ta forma wynagrodzenia dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
  4. Jedna z form wynagrodzenia wskazanych w pkt. 1-2 + „success fee” tzw. premia za sukces, określona jako procent od wartości wygranej dla Klienta sprawy.